Navigácia

Obsah

Prihlásenie na prechodný pobyt

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava viac ako 90 dní alebo pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní. Prihlásením sa na prechodný pobyt sa nemení Váš trvalý pobyt. Ten ostáva rovnaký.

Ako sa môžem prihlásiť na prechodný pobyt?

Nachystajte si nižšie uvedené podklady a príďte si pobyt prihlásiť na obecný úrad. Prihlasovací lístok Vám vytlačíme.

Aké doklady budem potrebovať?

Pre prihlásenie na prechodný pobyt budete potrebovať nasledujúce doklady:

 1. Platný doklad totožnosti. Môžete použite jeden z nasledujúcich dokladov
 • občiansky preukaz ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu) alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz ) alebo
 • cestovný doklad Slovenskej republiky ( ak žijete trvalo v zahraničí )
 1. Potvrdenie o práve k pobytu. 

Ak ste zapísaný na katastri, sami si to overíme. V nasledujúcich prípadoch nemusíte nič dokladovať

 • ste vlastník alebo spoluvlastník alebo
 • máte vecné bremeno na doživotné užívanie alebo
 • ide o prihlásenie manžela/manželky alebo nezaopatreného dieťaťa vlastníka alebo spoluvlastníka

V opačnom prípade priložte potvrdenie o súhlase k pobytu, ktoré

 • podpíše vlastník alebo všetci spoluvlastníci osobne pri podaní žiadosti alebo
 • obsahuje úradne overené podpisy vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov
 1. Ak prihlasujete dieťa do 18 rokov, budete okrem svojho dokladu totožnosti potrebovať aj rodný list dieťaťa. Diéta môže prihlásiť iba jeho zákonný zástupca.

Formuláre na stiahnutie 

Poplatok

Bez poplatku.

Doba vybavenia

Na počkanie.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk