Navigácia

Obsah

Odhlásenie občana z trvalého pobytu

Trvalý pobyt je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Máte ho uvedený v občianskom preukaze a vždy môžete mať iba jeden trvalý pobyt. Má iba evidenčný charakter a nezakladá nijaké právo k budove ani k jej vlastníkovi.

Trvalý pobyt môže byť zrušený z nasledujúcich dôvodov

 1. Automaticky.  Trvalý pobyt občana automaticky zanikne v týchto prípadoch:
 • ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
 • Váš trvalý pobyt automaticky zrušíme, ak sa prihlásite na trvalý pobyt v inej obci ( obec alebo mesto kde sa prihlásite na trvalý pobyt nás o tom bude informovať),
 • ak budova v ktorej máte trvalý pobyt zanikne,
 • ak ste boli prihlásený na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu alebo na základe nesprávne uvedených skutočností.

 

 1. Na žiadosť samotného občana. Ak požiadate o zrušenie trvalého pobytu, pretože chcete vycestovať do zahraničia s cieľom žiť v zahraničí. V takom prípade Váš trvalý pobyt na území Slovenskej republiky zaniká.

 

 1. O zrušenie trvalého pobytu iného občana (obvykle nájomníka) môžete požiadať:
 • ak ste vlastník alebo všetci spoluvlastníci alebo nájomca budovy alebo jej časti, alebo
 • ak ste oprávnený užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva a budovu prenajímate občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadne užívacie právo.

 

Upozornenie: Návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi a nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu.

Ako požiadať o zrušenie trvalého pobytu?

Nachystajte si nižšie uvedené podklady a príďte si pobyt prihlásiť na obecný úrad. Odhlasovaní lístok Vám vytlačíme.

Aké doklady budem potrebovať?

Ako bolo uvedené vyššie o ukončenie pobytu môžete žiadať z rôznych dôvodov. A preto aj dokumenty ktoré budete potrebovať sa budú vždy trochu iné.

 1. Platný doklad totožnosti. Môžete použite jeden z nasledujúcich dokladov:
 • občiansky preukaz ( nie žiadosť o vydanie nového občianskeho preukazu) alebo
 • potvrdenie o občianskom preukaze ( ak nemáte občiansky preukaz )

 

 1. Ak žiadate o zrušenie trvalého pobytu nájomníka budete potrebovať:
 • dohodu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva (obvykle dohodu o ukončení nájmu) alebo
 • právoplatné rozhodnutie súdu o zrušení alebo obmedzení užívacieho práva, ak bolo vydané.

 

 1. Ak žiadate o zrušenie trvalého pobytu manžela budete potrebovať:
 • právoplatné rozhodnutie súdu o rozvode manželstva, ak bolo manželstvo rozvedené, alebo
 •  dohodu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov alebo právoplatné rozhodnutie súdu o vysporiadaní bezpodielového spoluvlastníctva manželov, ak bolo vydané, alebo
 • rozhodnutie súdu o nariadení neodkladného opatrenia, ak bolo vydané.

Čo sa stane ak môj trvalý pobyt zanikne?

A Váš trvalý pobyt zanikne, napríklad na návrh majiteľa nehnuteľnosti, alebo ak zanikne samotná nehnuteľnosť, Vaším novým miestom trvalého pobytu sa stane obec, na ktorej území bol Váš predchádzajúci pobyt zrušený.

Obec to oznámi na úradnej tabuli.

Formuláre na stiahnutie 

Poplatok

Bez poplatku.

Doba vybavenia

Na počkanie.

Vybavuje

Evidencia obyvateľstva, dane a poplatky

Ing. Erika Rímska

Tel.: 053/4699 158

E-mail: spissky.hrhov@vmnet.sk