Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 3/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 o určení spoločného školského obvodu základnej školy, ktorej zriaďovateľom je Obec Spišský Hrhov

VZN č. 3 2019.pdf

VZN č. 2/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2019 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrhov

VZN č. 2 2019.pdf

VZN č. 1/2019

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

vzn-1-2019.pdf

VZN č. 5/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2018 o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je obec Spišský Hrhov

vzn-5-2018.pdf

VZN č. 4/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

VZN4-2018.pdf

VZN č. 3/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišský Hrhov

VZN-3.2018.pdf

VZN č. 2/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce

VZN-2.2018.pdf

Príloha č. 1

Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu Obce Spišský Hrhov

Priloha-1-VZN-2.2018.docx

Príloha č. 2

Čestné prehlásenie žiadateľa o dotáciu z rozpočtu obce

Priloha-2-VZN-2.2018.docx

Príloha č. 3

Zúčtovanie dotácie poskytnutej Obcou Spišský Hrhov

Priloha-3-VZN-2.2018.docx

VZN č. 1/2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Spišský Hrhov

VZN-1.2018.pdf

VZN č. 2/2017

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 2/2017 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území obce Spišský Hrhov

VZN-2.2017.pdf

VZN č. 1/2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

VZN-1.2017.pdf

VZN č. 1/2016

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2016 o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky

VZN-1.2016.pdf

VZN č. 4/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2015 o správe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Spišský Hrhov

VZN 4.2015.pdf

VZN č. 3/2015

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Hrhov

VZN-3.2015.pdf

VZN č. 5/2014

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov o určení výšky príspevku na činnosť školy a školského zariadenia č. 5/2014

VZN-5.2014.pdf

VZN č. 1/2013

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2013 o verejnom poriadku, čistote, ochrane životného prostredia a o zneškodňovaní odpadových vôd na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 1-2013.pdf

VZN č. 5/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2011 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

vzn-o-daniach-5-2011.doc

VZN č. 3/2011

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2011 o opatrovateľskej službe na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 3-2011.pdf

Stránka