Navigácia

Obsah

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN č. 1/2023

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2023 o o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Spišský Hrhov

VZN 1.2023.pdf

VZN č. 5/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 5/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 5.2022.pdf

VZN č. 4/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 4/2022 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrhov

VZN č. 4 2022.pdf

VZN č. 3/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 3/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 3.2022.pdf

VZN č. 2/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 2/2022 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrady za poskytnuté sociálne služby na území obce Spišský Hrhov

VZN 2.2022.pdf

VZN č. 1/2022

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2022 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce

VZN 1.2022.pdf

VZN č. 7/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 7/2021 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 7_2021.pdf

VZN č. 6/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 6/2021 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 6_2021.pdf

VZN č. 5/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 5/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

VZN 5.2021.pdf

VZN č. 4/2021

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2021 o výške príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Spišský Hrhov

VZN č. 4 2021.pdf

VZN č. 3/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 3/2021 o niektorých podmienkach držania psov v obci Spišský Hrhov

VZN 3.2021.pdf

VZN č. 2/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 2/2021 o prideľovaní obecných nájomných bytov vo vlastníctve obce Spišský Hrhov

VZN 2.2021.pdf

VZN č. 1/2021

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2021 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

VZN 1.2021 (003).pdf

VZN č. 5/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 5/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 5_2020.pdf

VZN č. 4/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 4/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 4_2020.pdf

VZN č. 3/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 3/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

VZN 3.2020.pdf

VZN č. 2/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 2/2020 ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 3/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Spišský Hrhov

VZN č. 2-2020.pdf

VZN č. 1/2020

Všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 1/2020 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

VZN 1.2020.pdf

VZN č. 6/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2019 ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie obce Spišský Hrhov č. 4/2009 o určení názvu ulíc.

VZN č. 6-2019.pdf

VZN č. 5/2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka základnej umeleckej školy, poslucháča jazykovej školy a dieťa materskej školy a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti obce, štátom uznanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti a inej právnickej a fyzickej osoby

VZN 5-2019.pdf

Stránka