Navigácia

Obsah

Terénna a komunitná sociálna práca

Typ: ostatné

európsky soc. fondzamestnanosť a soc. inklúziafond sociálneho rozvoja

Obec Spišský Hrhov úspešne ukončila projekt Terénnej a komunitnej sociálnej práce v Spišskom Hrhove a Roškovciach, ktorý realizovala v období od 1. 4. 2008 do 31. 3. 2010.

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktwww.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Terénna a komunitná sociálna práca v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Cieľovými skupinami pre ktoré bol projekt prioritne určený boli: občania v nepriaznivej sociálnej situácii, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, dlhodobo nezamestnaní a  znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom vzdelania, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti.

Zrealizované aktivity: Výkon terénnej a komunitnej sociálnej práce v znevýhodnených lokalitách, ktoré obývajú ohrozené a marginalizované rómske komunity, ktorý v sebe zahŕňal činnosti zamerané na zlepšenie školskej dochádzky školopovinných detí, spoluprácu so ZŠ, ŠZŠ, ÚPSVaR, občianskych združení.

Výstupy a dosiahnuté výsledky tvorila: poskytnutá pomoc osobám ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom rozvoja služieb starostlivosti prioritne pre marginalizované rómske komunity, využívanie služieb TSP a ATSP osobami cieľovej skupiny v oblasti sociálnej inklúzie, riešenie prípadov v oblasti sociálnej inklúzie a sociálnej ochrany, eliminácia sociálno – patologických javov, zvýšenie zamestnanosti a zamestnateľnosti cieľových skupín, zlepšenie životných podmienok v oblasti zdravia, bývania, vzdelávania.

Získaný nenávratný finančný príspevok: 45 658,40 EUR

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Súbor na stiahnutie - Záverečná tlačová správa - tu ku stiahnutiu .doc, 2,28 MB

Aktualizované dňa: 12.4.2010

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“


Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:09
Autor: