Navigácia

Obsah

Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Typ: ostatné

európsky soc. fondzamestnanosť a soc. inklúziafond sociálneho rozvoja

Názov prijímateľa: Obec Spišský Hrhov, SNP 10, 053 02 Spišský Hrhov

Kontaktné údaje: tel.: 053/4592 238, fax: 053/4592 238, spissky.hrhov@vmnet.sk,www.spisskyhrhov.sk

Názov projektu: Rozvoj sociálnych služieb v Spišskom Hrhove a Roškovciach

Cieľ projektu: zabezpečenie kvalitných služieb starostlivosti pre obyvateľov ohrozených sociálnym vylúčením prostredníctvom efektívnych foriem sociálnej práce.

Špecifické ciele projektu:

  1. realizovať sociálnu prácu v znevýhodnených lokalitách, ktoré obývajú ohrozené a marginalizované rómske komunity, eliminovať účinky sociálno – patologických javov
  2. vytvoriť podmienky pre uľahčenie vstupu na trh práce príslušníkov rómskeho etnika a ostatne sociálne vylúčených osôb a reálne zníženie ich nezamestnanosti
  3. vytvoriť podmienky pre začleňovanie marginalizovaných rómskych komunít a ostatne sociálne vylúčených osôb do majoritnej spoločnosti obce
  4. vytvoriť podmienky pre zlepšenie školskej dochádzky rómskych detí, zdravý spôsob života, využívanie voľného času, vzdelávacie a komunitné aktivity

Cieľové skupiny: občania v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym vylúčením, zemepisne izolované skupiny, obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít, občania s nepriaznivým zdravotným stavom, seniori, dlhodobo nezamestnaní a  znevýhodnené skupiny nezamestnaných, nezamestnaní bez vzdelania, resp. s nízkym stupňom, vzdelania, obyvatelia s príjmom pod hranicou chudoby, mladí dospelí po ukončení ústavnej starostlivosti a náhradnej rodinnej starostlivosti, ženy po materskej dovolenke zo sociálne odkázaných skupín obyvateľstva.

Hlavná aktivita projektu: Podpora zvyšovania dostupnosti, kvality a efektivity služieb starostlivosti(sociálnych služieb a opatrení sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately), ktoré zlepšujú prístup ohrozených a marginalizovaných skupín populácie na trh práce a do spoločnosti obce.

Podporné aktivity:

  1. Riadenie projektu
  2. Publicita a informovanosť

Výška nenávratného finančného príspevku: 88 634,48 EUR

Správy z realizovaných aktivít - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,94 MB

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“


Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 14:12
Autor: