Navigácia

Obsah

Od Levoče po Spišský Hrad

Typ: ostatné

projekt

Obec Spišský Hrhov a pilotná schéma participatívnej tvorby verejných politík

Obec Spišský Hrhovsa v lete 2017 pripojila do realizácie pilotnej schémy participatívnej tvorby verejných politík, ktorá je jedným z pilierov národného projektu Úradu splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti (ÚSV ROS) s názvom: Podpora partnerstva a dialógu v oblasti participatívnej tvorby verejných politík. Pilotnú schému tvorí 12 pilotných projektov, testujúcich nové modely zapájania verejnosti do tvorby verejných politík na štyroch úrovniach verejnej správy:

 • úroveň miestnej územnej samosprávy
 • úroveň regionálnej územnej samosprávy
 • mikroregionálna úroveň
 • národná úroveň (štátna správa)

Pilotný projekt: Od Levoče po Spišský Hrad, politiky medzi-obecnej spolupráce

Cieľom projektu je vytvoriť také synergické prostredie v rámci klastra siedmich spriatelených obcí na východe Slovenska, aby bolo možné v rámci tohto zoskupenia tvoriť verejné politiky na základe spoločného procesu za účasti obyvateľov týchto obcí. Obce si často nevedia s tvorbou sociálno-ekonomického rozvoja svojho rozvoja z dôvodu rôznych prekážok, ako nedostatok financií, či administratívnych kapacít. Z toho dôvodu vytvoríme priestor na spoluprácu s dôrazom na kultúrny rozvoj a zachovanie kultúrneho dedičstva, integráciu marginalizovaných, znevýhodnených a sociálne vylúčených osôb, zamestnanosť v rámci zapojených obcí. Na príprave Plánu komplexného sociálno-ekonomického rozvoja na úrovni klastra, alebo aj mikroregiónu je nevyhnutné pracovať najmä s obyvateľmi spolupracujúcich obcí a jednotlivými zložkami populácie tak, aby nastavenýplán a jeho riešenia našli pochopenie a odozvu verejnosti. Zámerom je práve v spolupráci s obyvateľmi hľadať efektívne riešenia vyúsťujúce do spoločného plánu rozvoja obcí v našom mikroregióne.

Aktivity projektu budú pozostávať z súčasných strategických dokumentov a relevantných informačných zdrojov všetkých zúčastnených obcí. Potrebná bude realizácia auditu územia zúčastnených obcí a realizácia participatívnej tvorby plánu komplexného mikroregionálneho rozvoja. Počas realizácie projektu budeme organizovať verejné stretnutia s obyvateľmi obcí a mnohé iné aktivity. Všetky aktivity budú uskutočňované v spolupráci s našim hlavným partnerom Centrom antropologických výskumov.

Hlavné výstupy

 • Plán komplexného klastrového/mikroregionálneho rozvoja
 • Metodika tvorby plánu komplexného mikroregionálneho rozvoja a participácie občanov na klastrovej/mikroregionálnej úrovni
 • Komplexná analýza územia, ekonomického, sociálneho a ľudského kapitálu zúčastnených obcí

Kontaktné osoby:

Obec Spišský Hrhov

 • PhDr. Vladimír Ledecký: spissky.hrhov@vmnet.sk, 053/4592 238
 • PaedDr. Michal Smetanka: michal.smetanka@gmail.com, 0918 672 660, 0907 931 192

Centrum antropologických výskumov:

 • Judita Gogová: judita.gogova@gmail.com, 0903 641 731
 • Miroslav Pollák: miropollak123@gmail.com, 0905 436 959
 • Alexander Mušinka: alexander.musinka@gmail.com, 0905 436 538

Predstavujeme pilotný projekt č.5. - tu ku stiahnutiu .pdf, 576,19 kB

projekt logo


Príloha

Vytvorené: 8. 3. 2019
Posledná aktualizácia: 8. 3. 2019 11:48
Autor: