Navigácia

Obsah

Hlasy Predkov
hlasy predkov

Názov mikroprojektu: HLASY PREDKOV

Program: Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Číslo mikroprojektu: INT/ET/PO/1/I/A/0067

Vedúci partner: Obec Spišský Hrhov, www.spisskyhrhov.info

Partner: Starosądecka Fundacja Kultury

Odbobie realizácie:  05/2017 – 04/2018

Hodnota projektu:  33 160,80 €

Spolufinancovanie z fondov EÚ: EFRR: 28 186,68 € – 85%  Štátny rozpočet SR: 3 316,08 € – 10%

Kontakt:  Mgr. Lenka Smetanková, hlasy.predkov@gmail.com, 0908 317 286, koordinátorka projektu

Opis projektu:                     

Impulzom pre prípravu idey poľsko-slovenského mikroprojektu Hlasy predkov je veľmi významný prienik oboch kultúr, ktorým je kultúrne dedičstvo národnostnej menšiny Lemkov. Lemkovia ako etnikum žijúce na území Poľska – Slovenska a Ukrajiny sú spoločným elementom, ktorých hudobnú kultúru chcú partneri verejnosti laickej i odbornej priblížiť, kreatívnym spôsobom pristúpiť k jej hudobnej interpretácii. Navyše podkladom pre spoločné aktivity je vzácny dochovaný nehmotný artefakt, ktorým je odborná publikácia Hlasy predkov.

123

Fotografie z archívu M.Mušinku umelecky spracované Bogdanom Kiwakom a Marcinom Sarotom.

Po hudobnej stránke pôjde o inovatívne hudobné aranžmány (výlučne akustické nástroje v netradičných zoskupeniach), novátorská práca s pôvodnými piesňovými a textovými materiálmi,využitie originálnych dramatických, pohybových, tanečných a výtvarných prvkov, ktoré majú ambíciu akcentovať pestrosť a jedinečnosť našich tradičných kultúrnych zdrojov, na ktorých je možné kreatívne stavať umelecké smery súčasnosti. Multimediálny program „Hlasy predkov“ bude realizovaný na atraktívnych a pútavých miestach odrážajúcich bohatú históriu, čím zároveň bude tieto miesta propagovať a poskytne ich návštevníkom nevšedný zážitok.

Po odbornej stránke má projekt ambíciu propagovať kultúrne a prírodné dedičstvo slovensko – poľského regiónu, prostredníctvom odborných seminárov a prostredníctvom propagácie ľudovéhoinštrumentára smerujúcej k odbornej i laickej verejnosti, avšak predovšetkým do vzdelávacíchinštitúcií (materských, základných, stredných, vysokých škôl, základných umeleckých škôl) a tiež pre slovenské amabasády v zahraničí.

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV I - tu ku stiahnutiu .pdf, 609,17 kB

POPIS HUDOBNYCH NASTROJOV II - tu ku stiahnutiu .pdf, 615,66 kB

Ciele projektu:

Cieľom projektu Hlasy predkov je propagácia kultúrneho a historického bohatstva slovensko-poľského pohraničia, popularizáciou tradičnej hudby a hudobného inštrumentára prostredníctvom pôvodnej súčasnej umeleckej tvorby a informačnej kampane.

  • ŠC1) Popularizácia slovensko-poľskej hudobnej kultúry, piesňového a hudobno inštrumentálneho
  • zdroja zbierky Hlasy predkov a jeho prenos do 21. storočia prostredníctvom alternatívneho
  • spracovania, moderného umeleckého poňatia.
  • ŠC2) Propagácia ľudových hudobných nástrojov a zbierkového fondu Múzea ľudových hudobných nástrojov

Aktivity:

Správy

#

D) Hlasy predkov - multimediálne prezentácie zbierky Hlasy predkov

= multimediálne prezentácie skladieb zo zbierky Hlasy predkov spojené s hovoreným slovom, prezentáciou archívnej fotodokumentáciou a scénickým tancom bude realizovaná na 6 miestach, ktoré sú významnými regionálnymi historickými miestami: Spišský Hrhov – Barcice – Stary Sacz – Bardejov – Kežmarok – Levoča. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor:
#

C) Hlasy predkov - kreatívne hudobné workshopy

= kreatívne hudobné workshopy s cieľom vytvoriť multimediálnu prezentáciu vybraných hudobných skladieb zo zbierky Hlasy predkov, na ktorých budú participovať obyvatelia zo slovensko-poľského pohraničia celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor:
#

B) Hlasy predkov - tradičné hudobné nástroje poľsko-slovenského Pohraničia

= Systematizácia zbierky ľudových hudobných nástrojov zbierkového fondu Múzea ľudových hudobných nástrojov, ktoré vzniklo v roku 2008 v pôvodnej drevenici v obci Brutovce.
= Putovná výstava slovenských ľudových hudobných nástrojov nachádzajúcich sa v Múzeu ľudových hudobných nástrojov
= Prezentácia a propagácia ľudových hudobných nástrojov (postery, bannery, web stránka) z Múzea ľudových hudobných nástrojov – formou didaktickej pomôcky pre vzdel. a kult.inštitúcie celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor:
#

A) Hlasy predkov - odborné semináre

= odborný exkurz do témy kultúrneho a prírodného dedičstva poľsko-slovenského pohraničia so zameraním na tému vychádzajúcu z odbornej publikácie Hlasy predkov prostredníctvom interaktívnych seminárov s možnosťou otvorenej diskusie k jednotlivým témam. Tieto semináre budú vstupom do problematiky národnostnej skupiny obyvateľov Slovenska a Poľska, ktorými sú Rusíni-Lemkovia a ich špecifické kultúrne dedičstvo, pričom dôraz bude na hodnotnú zachovanú zbierku tradičných piesní z roku 1925-36. celý text

ostatné | 19. 1. 2018 | Autor: