Navigácia

Obsah

Marketingová štúdia

Vďaka podpore Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Regionálneho operačného programu, bola pre obec Spišský Hrhov ako centrum Mikroregiónu Spišská Občina, vypracovaná „Marketingová štúdia cestovného ruchu“. Jedná sa o dokument, ktorý môže významnou mierou prispieť z rozvoju cestovného ruchu v obci a mikroregióne. Okrem toho že podrobne analyzuje východiskový stav a identifikuje možné rozvojové línie, významne špecifikuje cieľové skupiny, ktoré tvoria potenciál pre rozvoj cestovného ruchu a definuje vízie obce a mikroregiónu. Štúdia je úzko a detaile prepojená s platným Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce. Veľmi hodnotnou časťou je tá, ktorá definuje ciele, opatrenia a konkrétne úlohy, ktoré v strednodobom horizonte môžu vytvoriť pevný základ pre dlhodobé aktivity v cestovnom ruchu.

Dokument je vlastníctvom obce, ale nebol robený preto, aby niekde ležal v šuplíku. Mal by v prvom rade slúžiť ako odborné východisko pre existujúcich i potencionálnych aktérov cestovného ruchu, predovšetkým podnikateľov a mimovládne organizácie. Prepojenosť s Programom hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce, zabezpečuje do veľkej miery prijatie záväzku realizovať odporúčané a plánované aktivity v horizonte najbližších rokov. Preto si existujúci či potencionálny podnikateľ môže kontinuálne pripravovať a plánovať vlastné aktivity, ktoré budú nadväzovať na zámery obce a mikroregiónu.

Takmer vo všetkých opatreniach navrhovaných marketingovou štúdiou sa začali podnikať prvé kroky, pre úspešnú realizáciu. Za posledný polrok vzniklo niekoľko zámerov obce i podnikateľov, ktoré priamo vychádzajú z týchto odporúčaní.

Budeme Vás o nich pravidelne informovať od doby, kedy zámery nadobudnú reálne kontúry.

Výnimočnú prácu v tomto období vykonala naša škola v spolupráci s mimovládnou organizáciou Sarahs Sk, n.o. Inovatívnym a veľmi pútavým spôsobom ukazujú, ako je možné realizovať aktivity spojené s cestovným ruchom , v premyslených a interesantných balíkoch organizovaných vzdelávacích modulov. Aj tieto aktivity by mali byť motivačné pre podnikateľov, ktorí by mali byť v budúcnosti schopní vytvárať podobné balíčky služieb pre turistov a návštevníkov obce a mikroregiónu.

1. Marketingová štúdia - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,83 MB

2. Marketingová štúdia – prílohy - tu ku stiahnutiu .pdf, 1,69 MB