OBEC SPIŠSKÝ HRHOV · Projekt s názvom „Šanca odsúdeným“

Dnes je utorok 22.01.2019

Projekt s názvom „Šanca odsúdeným“

Alternatívne tresty – pojem, s ktorým sa v poslednej dobe stretávame častejšie. Prispel k tomu novoschválený Trestný zákon a Trestný poriadok, ktoré ponúkajú aj inú možnosť potrestania páchateľa, než je uloženie trestu odňatia slobody. Hoci novela zákona je účinná už od januára 2006, samospráva, inštitúcie, MVO, proste prax, nie je na túto skutočnosť dostatočne pripravená.

Projekt s názvom „Šanca odsúdeným“, ktorý naša obec začala v júli 2005 a potrvá do decembra 2007, má pomôcť všetkým tým, ktorí našu pomoc potrebujú. Ide o rizikové skupiny občanov, osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody (VTOS), ohrozených občanov a ich najbližších.

Jednoducho, človek, ktorý je prepustený z VTOS nie je rovnocenným partnerom ostatných občanov. Stále naráža na bariéry a prekážky a je odmietaný. Všetko toto vyvoláva potrebu riešiť túto situáciu, nachádzať nové postupy, metódy so zreteľom na humanizáciu spoločnosti po každej stránke. Je pochopiteľné, že väznice samotné tento problém nevyriešia. Dá sa to dosiahnuť aj tým, ak sa do procesu zainteresujú nielen zodpovedné subjekty, ako sú ústavy na výkon trestu odňatia slobody, odbory sociálnych vecí, probační a mediační úradníci na okresných súdoch, ale aj iné štátne a neštátne subjekty, samosprávy a okolie do ktorého sa mladí jedinci vracajú.

Naše iniciatívy smerujú k zamestnávaniu a podpore bývalých odsúdených, pričom sa sústreďujeme na rozvoj ich pracovných návykov organizovaním niekoľkých druhov kurzov. Medzi inými ide napr. o kurz efektívnej komunikácie, počítačový kurz, kurz prípravy na trh práce, praktické stáže v dielňach a mnoho iných činností.


Projekt schválený v rámci Iniciatívy spoločenstva Equal zahŕňa spoluprácu v rámci rozvojových partnerstiev v rámci Slovenska i zahraničia.

Partneri v rámci Slovenska:

 • KIC Edukos v Dolnom Kubíne
 • Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých v Sučanoch.

Partnerstvá v rámci zahraničnej spolupráce:

 • Nadnárodné partnerstvo LINK TO LIFE:
  KOALICJA POWRÓT DO WOLNOŚCI PSEP PL 16
  POTAMOS IT-IT-G2-CAL-081
  GEPSA FR-LGR-2004-42729
  ATVIRU DURU LINK/LDRMT LT-9
  • Cieľom tohto partnerstva je snaha o zlepšenie budúcich šancí pre (bývalých) väzňov, ktorí sú často marginalizovaní a sociálne vylučovaní predovšetkým v súvislosti s ich skúsenosťami s hľadaním práce. Nadnárodné partnerstvo nám zabezpečí možnosti výmeny skúseností medzi partnerskými krajinami pri práci s (bývalými) väzňami, pri využívaní rôznych postupov a dosahovaní výsledkov. Výsledku takého porovnania sa budú dať adaptovať aj v iných krajinách.
  • Sociálna kampaň a výskum
   Poľsko a Litva budú realizovať sociálny výskum na tému problémy väzňov po prepustení na slobodu. Partner z Litvy spolupracuje s médiami a jeho cieľom je vytvoriť sériu filmov na uvedenú tému, spracovať ju na DVD (December 2006) a zaslať ju nadnárodným partnerom. Sociálny výskum Poľska a Litvy bude preložený do AJ a taktiež zaslaný partnerom ako informačný podklad pre ich prácu. August-September 2005
  • Medzinárodné konferencie a štúdijné pobyty
   Taliansko (April 2007) spracovanie témy: podnikanie pre väzňov a samozamestnávanie. Litva (November 2005) práca na téme: profesionálne vzdelávanie väzňov: problémy a ich riešenie. Slovensko (April 2007) spracovanie témy: zapájanie marginalizovaných skupín a skuín nezamestnaných do pracovného procesu a spoločnosti. Návšteva Dánska (July 2006), téma postpenitenciárna starostlivosť a probácia: úspešné modely, Francúzko (October 2006): Spolupráca súkromného a verejného sektora. Poľsko (April 2006) spracovanie témy: probácia a verejnoproespešné práce. Práca v väzení, podmienky prepúšťania a právne rámce.
  • Príručka reintegrácie
   Partneri vytvoria príručku, zbierku dobrých skúseností na tému reintegrácie marginalizovaných skupín do spoločnosti. April – September 2006
  • Vyhodnotenie
   Evaluácia prebehne v záverečnej fáze pracovného plánu TCA. September 2007 Francúzsko
  • Mediačný tréning pod garanciou Poľska
   Mediačný tréning pre Taliansko a Francúzko, trvanie 4 dni, poľskými mediátormi.
 • Nadnárodné partnerstvo DAIDALOS:
  A'IXENA ES-ES-20040364
  NEW WAY FOR EXOFFENDERS PL-24
  PEGASO IT-IT-G2-EMI-020
  JEUNES SOUS MAIN DE JUSTICE ET ACCES FR-AQU-2004-42614
  PROGETTO COS IT-IT-G2-CAM-118
  • Manažment a koordinácia
   Bude vytvorená poradná komisia skladajúca sa z reprezentantov každého rozvovjového partnerstva s cieľom:
   • • prehodnocovať a riadiť nadnárodné aktivity
   • • pomáhať pri formulácii cieľov, metodológií, výstupov, diseminácia a evaluácie
   • • riešiť problémy, ktoré vzniknú počas chodu projektu
   • • fungovať ako komunikačný kanál pre partnerov.
   Poradná komisia bude riadená Francúzkom a Španielskom a stretne sa ž krát počas trvania nadnárodných aktivít projektu.
  • Metodologický výskum
   Každá krajina bude zodpovedať za nasledujúce spracovanie témy a realizovať ju formou workšopu, konferencie:
   • 1. Terapie drogovej závislosti vo väzení a mimo neho - zodpovedný: Poľsko
   • 2. možnosti pracovnej reintegrácie, vzniku sociálnych podnikov a spolupráce súkromného a verejného sektora pri facilitovaní zamestnanosti - zodpovedný: Taliansko Pegaso, 10/06–02/07
   • 3. možnosti samospráv pri vytváraní pracovných príležitostí pre viacproblémových občanov pomocou zakladania obecných firiem, vytváranie setí zainteresovaných - zodpovedný: Slovensko, 08-12/07
   • 4. model finančnej a materiálnej udržateľnosti pre bývalých väzňov; nové možnosti pre získanie ubytovania a získanie práce - zodpovedný: Taliansko Cos, 03-07/07
   • 5. Vzťahy medzi zamestnávateľmi a väznicami počas výkonu trest. Modely integrácie do pracovného procesu. Stratégia tvorby sociálnych bytov - zodpovedný: Francúzsko, 05-09/06
   • 6. individuálne pracovné skúsenosti exkludovaných. Model spoločnej sociálnej zodpovednosti. Porovnanie s Agendou 21 - zodpovedný: Španielsko, 12/05–04/06
   Pre každú z horeuvedených tém vypracuje každý partner návrh aktivity, ktorý bude podložený výskumom a zozbieraním informácií. Práca v teréne bude u každého RP prebiehať individuálne a jej výsledkom bude spracovaný dokument vo formáte, ktorý si RP zvolí (napr. Štúdia, elektronický dokument, kniha, atď.) Prieskum bude samozrejme zohľadňovať aspekty, skúsenosti a kontext individuálnej krajiny.
  • Štúdijné pobyty
   Štúdijné pobyty budú prebiehať aj formou workšopov budú opäť zamerané na tému, ktorú si partner zobral za svoju.
   Cieľom je poskytnúť priestor pre hráčov z každej krajiny, aby sa mihli stretnúť, vymieňať si postupy a názory na danú tému, aby mohli prezentovať informácie a zodpovedať otázky, kde budú môcť upevniť svoje partnerstvá a vzťahy. Workšopy budú tak isto priestorom pre plánovanie ďalšej spolupráce aj pre výmenu informácií.
  • Semináre
   V súvislosti s workšopmi budú organizované aj semináre/konferencie, ktoré budú slúžiť ako fórum na prezentovanie správ/publikácií, na disemináciu a transfer získaných výstupov. Zodpovedné RP sa rozhodne samo akú formu organizovania zvolí (seminár, konferencia....) a bude zodpovedné za logistiku.
  • Evaluácia
   Talianski partneri Pegaso a Cos budú zodpovední za túto aktivitu a budú sa na nej podieľať aj finančne. Budú mať na starosti – plánovanie, zber informácií, priebežnú evaluácia, záverečnú správu.

Spolupráca so zmluvnými nadnárodnými partnermi z Francúzska, Poľska, Talianska, Litvy a Španielska v sebe zhŕňa aj výmenu skúseností, postrehov a spolupráce práve pri plnohodnotnom začleňovaní sa tejto rizikovej skupiny občanov do spoločnosti.