OBEC SPIŠSKÝ HRHOV · FEMA CENTRUM

Dnes je utorok 22.01.2019

FEMA CENTRUM

Tento projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

V našom regióne je veľká nezamestnanosť. Ako vyplýva z registra ÚPSVaR je v levočskom okrese až 56,27% nezamestnaných ŽIEN v počte 1378. Mnohé ženy chcú a sú pripravené pracovať, no chýbajú im:

 • - vzdelávacie možnosti pre doplnenie si vedomostí, zručností (kurzy, prednášky, bezproblémový prístup k informáciám,...),
 • - niektorým ženám chýba spoločenský subjekt, ktorý by vykonával poradenskú činnosť pri orientovaní sa na trhu práce,
 • - nie sú vytvorené možnosti a podmienky pre zladenie pracovných a rodinných záležitostí,
 • - stále je nedostatok pracovných miest u miestnych zamestnávateľov a nedostatočné podmienky pre samozamestnanie

...a práve preto je tu projekt, ktorý prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania zručností a zlepšovania informovanosti pomôže k zvyšovaniu príležitostí pre plnohodnotné uplatnenie sa zamestnaných i nezamestnaných žien v živote.

V apríli tohto roku bol schválený projekt pod názvom FEMA centrum a v rámci Európskeho sociálneho fondu nám na jeho realizáciu budú poskytnuté finančné prostriedky vo výške 7 mil. Sk. S realizáciou už spomínaného projektu sme začali v mesiaci jún.

Hlavným cieľom tohto projektu je zvýšenie príležitostí a podpora rovností šancí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania zručností ,poskytovaním poradenských služieb v pracovnej, kariérnej, právnej a sociálnej oblasti a zvyšovaním informovanosti žien a ostatnej verejnosti v rámci podporných a osvetových aktivít projektu, ako aj monitorovacími a plánovacími aktivitami v prorodinne orientovanom zariadení FEMA centrum v Spišskom Hrhove.

Počas dvojročnej doby trvania tohto projektu si každá zo žien príde na svoje. Realizáciou cielene zameraných kurzov Vám pomôžeme zvládnuť prácu na počítači, či základy podnikania. Pre tých, ktorí majú problém nájsť si prácu, pripravujeme kurz pod názvom CESTA K PRÁCI. Vytvorením Centra lokálneho pracovného poradenstva (CLPP) Vám poskytneme poradenské služby pri vstupe a návrate na trh práce a umožníme vyhľadávanie nových pracovných miest aj v spolupráci s ÚPSVaR, ako aj konzultácie s právnikom, ktoré zabezpečí a zorganizuje pracovník CLPP.

Ženy, ktoré majú záujem o prácu opatrovateliek detí a starých ľudí môžu základné zručnosti získať prostredníctvom kurzu pre opatrovateľky. Nebude chýbať ani kurz tzv. NETRADIČNE TRADIČNÝ, počas ktorého účastníčky získajú zručností pre tzv. tradičné ručné práce. Taktiež pripravujeme kurz v spolupráci s investorom Akerman Advisory Association, ktorý v súčasnosti prichádza do Spišského Hrhova.

V priestoroch CLPP pod dohľadom pracovníka projektu bude k dispozícii počítač s prístupom na internet a možnosťou posedieť si pri káve a čaji, ako aj rôzne publikácie a časopisy s obsahovým zameraním na oblasti, ktoré súvisia so zvyšovaním možnosti zamestnania.

Aktuálne informácie o realizácii projektu budú publikované v mesačníku časopisu FEMA, ako aj na tejto internetovej stránke projektu. Pre ženy, ktoré majú v opatere malé deti a budú mať záujem zúčastniť sa aktivít projektu, bude zriadené Baby centrum, ktoré im zabezpečí dohľad zodpovednej osoby nad ich ratolesťami.

Hlavný cieľ projektu:

Zvýšenie príležitostí a podpora rovnosti šancí na trhu práce pre znevýhodnené skupiny žien zo Stredného Spiša prostredníctvom vzdelávania, zvyšovania zručností a zlepšovania informovanosti v prorodinne orientovanom zariadení FEMA centrum v Spišskom Hrhove.

Fema centrum bude zastrešovať všetky aktivity projektu, koordinovať a manažovať priebeh projektu.

Fema centrum bude mať vyhradený priestor v priestoroch obecného úradu v Spišskom Hrhove a bude sprístupňovať informácie týkajúce sa aktivít projektu.

Stálym pracovníkom Fema centra bude manažérka projektu.

... Predstavujeme Vám

 • foto
  • Projektový manažér
  • Ing. Martina Bednárová
  • vek: 31 rokov
  • stav: vydatá, 1 dieťa
  • vzdelanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • foto
  • Finančný poradca
  • Ing. Iveta Richtarčíková
  • vek: 31 rokov
  • stav: vydatá, 1 dieťa
  • vzdelanie: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu
 • foto
  • Projektová asistentka
  • Bc. Zuzana Kučerová
  • vek: 23 rokov
  • stav: vydatá
  • vzdelanie: Gymnázium v Levoči študentka vysokej školy – Katolícka univerzita v Ružomberku, sociálna práca

Na budúci mesiac pripravujeme: